Kiesa biuro rachunkowe i tłumaczeń
ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa
Piętro VIII

Od 1-go lipca 2018:
lok. 223
piętro II

Tel: (+48) 609-294-451
E-mail:
biuro@kiesa.eu
Otwórz formularz kontaktowy

Kontakt przez Skype:
kiesa.eu Czat

 

×

Strona używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Nie pokazuj więcej tej wiadomości.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY ROZLICZEŃ PODATKOWYCH I ZUS


 

Klienci prowadzący działalność gospodarczą i spółki handlowe przekazują nam dokumentację swoich firm w cyklu miesięcznym, dodatkowo udzielając pełnomocnictw do reprezentacji owych podmiotów przed urzędami (treść pełnomocnictw, upoważnień i wniosków znajduje się w zakładce "Dokumenty przedsiębiorcy"). Składanie deklaracji i rozliczeń podatkowych do Urzędu Skarbowego, podobnie jak  działanie w imieniu klienta podczas wymiany dokumentacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym, Krajowym Rejestrem Sądowym i szeregiem innych instytucji, związane jest z dotrzymywaniem terminów przez prowadzące obsługę księgową biura rachunkowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy, których zobowiązujemy się przestrzegać podczas prowadzenia księgowości, kadr oraz płac dla firm klientów - właśnie w związku z nimi, umowy dotyczące obsługi księgowej informują, do kiedy najlepiej jest dostarczyć do biura rachunkowego dokumentację księgową, aby dokonanie rozliczeń odbyło się terminowo.

 

WAŻNE TERMINY: ROZLICZENIA PODATKOWE MIESIĘCZNE I KWARTALNE


DO 7 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA dokonują rozliczenia podatnicy objęci kartą podatkową. W dniu tym pobierany jest również podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni miesiąc, jeśli powstały w nim należności wypłacone zagranicznej osobie prawnej (deklaracja CIT-10) oraz podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach innych osób prawnych (deklaracja CIT-6 oraz CIT-7 dla podatnika).

DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA przyjmowane są rozliczenia podatku VAT UE składane w wersji papierowej. W przypadku wysyłki elektronicznej, VAT UE można rozliczyć do 25 dn. kolejnego miesiąca. Przedsiębiorcy objęci kwartalnym systemem rozliczeń rozliczają się do 15. lub 25. dn. miesiąca następującego po kończącym I, II, III i IV kwartał.

DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA należy opłacić zryczałtowany podatek od dochodów ewidencjonowanych.

DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA należy wpłacić zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób prawnych za miesiąc poprzedni (deklaracja CIT-2).

DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA następuje wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych oraz złożenie deklaracji za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (PIT-5, PIT-5L).

DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA nastąpić powinno przekazanie przez płatników zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego, a także wpłata kwot zryczałtowanego podatku dochodowego potrąconego od kwot wypłaconych należności w miesiącu uprzednim (deklaracja PIT-4).

DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA należy uregulować wpłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat dokonanych w miesiącu przednim (deklaracja PIT-8A).

DO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA rozliczeniu podlega podatek VAT dla podmiotów rozliczających się comiesięcznie na formularzu VAT-7. Podatnicy rozliczający się kwartalnie składają deklaracje VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po upływie I, II, III i IV kwartału. Dnia tego reguluje się również podatek akcyzowy, składając deklarację AKC-3/AKC-3zh za miesiąc uprzedni.

 

WAŻNE TERMINY: ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE


DO 31 STYCZNIA należy sporządzić PIT-28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) za uprzedni rok podatkowy. Sporządza się do tego dnia również deklaracje: PIT-4R (zeznanie roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) oraz PIT-8AR (deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym), również dotyczące roku uprzedniego.

DO KOŃCA LUTEGO złożyć należy deklarację PIT-11 (informację o dochodach i zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego)

DO 31 MARCA sporządza i składa się deklarację CIT-8, a także załączniki CIT-8/O oraz CIT-D. Dzień ten stanowi również termin sporządzenia sprawozdania finansowego - jeśli zatem uległo ono również wczesnemu zatwierdzeniu (na dokonanie go dla potrzeb Urzędu Skarbowego  przedsiębiorcy mają jednak 6 miesięcy od zakończenia roku, a dostarczenie powinno nastąpić nie później niż po 10 dniach od zatwierdzenia), można dokonać przesyłki w/w deklaracji wraz ze sprawozdaniem.

DO 30 KWIETNIA złożeniu ulegają zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub odniesionej straty w uprzednim roku podatkowym (odpowiednio: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Do tego dnia, w przypadku różnicy pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek, które otrzymał do tej pory Urząd Skarbowy, wynikającą z niej kwotę należy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego.

 

WAŻNE TERMINY: ODPROWADZANIE SKŁADEK ZUS


 

DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA odprowadzane są składki ZUS (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za pracodawcę, który nie zatrudnia innych pracowników.

DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA odprowadza się składki za pracodawcę, który zatrudnia innych pracowników oraz za zatrudnione przez niego osoby.

 

INNE WAŻNE TERMINY


DO 5 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA notariusze są zobowiązani do uregulowania pobranych opłat skarbowych i podatku od czynności cywilnoprawnych za uprzedni miesiąc. Termin ten obowiązuje również nabywców rzeczy, które przeznaczone są do dalszego przerobu lub sprzedaży względem podatku od czynności cywilnoprawnych za miesiąc poprzedni. Osoby prawne powinny przed tym terminem powiadomić podatnika o wysokości pobranego podatku dochodowego od dywidend, a także poinformować go o innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za poprzedni miesiąc. Do tego dnia Urząd Skarbowy powinien uzyskać odpowiednie wpłaty, a także otrzymać deklaracje związane z w/w.

DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA złożeniu ulegają zgłoszenia INTRASTAT za miesiąc uprzedni.

DO 20 STYCZNIA można złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania na nowy rok podatkowy.

DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA powinna nastąpić wpłata związana dotycząca PFRON-u.

 

Zgodnie z Ustawą o Ordynacji Podatkowej z dn. 29 sierpnia 1997 r., jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on przesunięciu na następny dzień roboczy po nich następujący.

Copyright Kiesa 2016